Closure of the Embassy/दूतावास बन्द रहने बारेको सूचना

Notice !

The Embassy will remain closed from 24 to 25 December 2020 on the occasion of Merry Christmas.

 

सूचनाः

दूतावास बन्द रहने बारेको सूचना ।

क्रिष्टमसको अवसरमा यही २०७७ पौष ०९ र १० गते दूतावास बन्द रहने  ब्यहोरा सूचित गरिन्छ ।